Najlepsi dydaktycy WIEiK w semestrze letnim 2013/2014

Zgodnie z Procedurą oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia 30 września 2014 r. punkt 5.4, podpunkt 6) równorzędne tytuły "Najlepszego dydaktyka Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014" uzyskali:

   mgr inż. Dominika Gołuńska
   mgr inż. Marek Dudzik
   mgr inż. Łukasz Ścisło

Serdecznie gratulujemy.