Najlepsi dydaktycy WIEiK w semestrze letnim 2015/2016

Zgodnie z Procedurą oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27 Rektora PK z dnia 28 czerwca 2016 r. punkt 5.4, podpunkt 6) równorzędne tytuły "Najlepszego dydaktyka Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016" uzyskali:

mgr inż. Grzegorz Nowakowski
mgr inż. Konrad Hawron
mgr inż. Dominik Mamcarz


Serdecznie gratulujemy.