Najlepsi dydaktycy WIEiK w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Zgodnie z Procedurą oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w zakresie dydaktyki (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27 Rektora PK z dnia 28 czerwca 2016 r. punkt 5.4, podpunkt 6) równorzędne tytuły "Najlepszego dydaktyka Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017" uzyskali:

mgr inż. Agnieszka Banach, mgr inż. Grzegorz Nowakowski, dr inż. Andrzej Szromba


Serdecznie gratulujemy.