Wytyczne odnośnie zapomóg i pomocy socjalnej wg.ustawy "Tarcza 2.0"

Jeżeli student złożył wniosek o jednorazową zapomogę z powodu utraty dochodu spowodowanej stanem epidemii i studiuje łącznie więcej niż 6 lat to można przyznać jednorazową zapomogę.

Zniesiono artykułem 63 ust. 2 ustawy "Tarcza 2.0" limit przyznania studentowi/doktorantowi zapomogi - nie więcej niż 2 razy w roku akademickim.

Stypendium socjalne z obowiązującego na PK regulaminu świadczeń stypendialnych wynika, że nie uwzględnia się utraty i uzyskania dochodu w czasie roku akademickiego (dotyczy przyznanego już stypendium socjalnego).Natomiast wniosek (pierwszy raz, złożony od dnia 18 kwietnia br.) o stypendium socjalne może student/doktorant złożyć w dowolnym momencie, w maju lub czerwcu br. W obecnej sytuacji - stanu epidemii - podczas rozpatrywania tego wniosku nie obowiązuje zapis ustawy dotyczący okresu studiowania - nie więcej niż 6 lat - oraz nie można wymagać od wnioskującego dołączenia do wniosku zaświadczenia z MOPS lub GOPS.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 63 ustawy "Tarcza 2,0", od dnia 18 kwietnia 2020 r. został zniesiony obowiązek stosowania przepisów Kpa w zakresie przyznawania zapomogi. Oznacza to, iż nie wystawia się decyzji administracyjnej na podstawie ustawy Kpa, od której służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzję o przyznaniu zapomogi należy (odręcznie) umieścić we wniosku studenta z podpisem osoby, która otrzymała pełnomocnictwo od rektora do podpisywania decyzji stypendialnych (dla studentów WIEiK Prodziekan Prof. A. Szromba) i przesłać skan wniosku na adres zwrotny, z którego dostarczono wniosek.

Powyższe zmiany obowiązują do końca września br. i dotyczą tylko działań, od dnia 18 kwietnia br., w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.