Zasady odbywania stażu przygotowującego studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywania stypendium z własnego funduszu stypendialnego
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), student ostatniego roku studiów drugiego stopnia może na zasadach określonych w Statucie uczelni odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego i otrzymywać, ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych w Statucie. Szczegółowe informacje dla studentów PK zainteresowanych udziałem w stażu znajdują się poniżej:Zaktualizowane informacje są na stronie PK w kolumnie Studia - Studia I i II stopnia - Studenci stażyści