Akty Prawne - Pomoc Materialna

Dodatkowe Informacje odnośnie stypendium socjalnego

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Pomoc materialna z Budżetu Państwa

prowadzi Dział Spraw Socjalnych Studentów WIEK Budynek WIEK ul.Warszawska 24, II piętro,  pok. 203

1. Stypendium socjalne,
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
5. Zapomoga losowa.

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zm.)

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
na rok akademicki 2017/18

Dokumenty powyższe dostępne są na stronie Rektoratu lub www.pk.edu.pl -> Studia I-II stopnia-> Pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie nr 43 z 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych

Zarządzenie nr 40 Rektora Politechniki Krakowskie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej

STATUT Politechniki Krakowskiej
Senatu PK nr 8/o/01/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r

Zasady podziału środków finansowych, tworzących budżet PK, uchwala Senat na wniosek Rektora PK
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=6&dok=19#nr42

 

Dodatkowe Akty Prawne obowiązujące na Politechnice Krakowskiej

STRONA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PK informacje dotyczące składu, aktualności samorządu studenckiego itp.

Więcej informacji  na stronie Samorządu  http://samorzad.pk.edu.pl/index.php/akademiki/osiedle-studenckie/administracja


ZARZĄDZENIE NR 57 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r.znak R.0201-66/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej
w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=190&lang=pl.


Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 października 2012 r. znak R.0201-48/12

  • w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przebiegu studiów oraz spraw pomocy materialnej przyznawanej studentom i doktorantom na Politechnice Krakowskiej

 

MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

O miejsce  w ramach limitu dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się studenci, obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  stosuje się zasady dochodowej listy wniosków. Miejsce przyznaje się  od najniższego dochodu do wyczerpania limitu

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2017 r.znak R.0201-49/17 w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 czerwca 2016 r.znak R.0201-29/16 w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

ZARZĄDZENIE NR 15 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r. znak R.0201-58/12

  • w sprawie zmian w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2016/17
  • Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania. Miejsca w domach studenckich PK (DS PK) przyznawane na okres od 01.10.2016 r. do 06.07.2017 r.
  • Liczba miejsc wydzielonych na rok akademicki 2016/2017.

 

Inne formy pomocy materialnej

Informacje dla osób niepełnosprawnych       

Na Politechnice Krakowskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej

Podstawowym celem działalności Biura jest stworzenie niepełnosprawnym studentom PK warunków do nauki na prawach równych z innymi. Dodatkowo działa Pełnomocnik Rektora ds.Osób Niepełnosprawnych  oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PK

Więcej informacji  na stronie http://www.zsn.pk.edu.pl/

 

 Ubezpieczenie ZDROWOTNE

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia , nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszając się do Działu Spraw Bytowych Studentów składają:

  • pisemny wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
  • oświadczenie o braku tytułu do ubezpieczenia
  • wypełniają druk ZZA

Pozostałe formalności , oraz opłaty składek dokonuje Uczelnia.

Więcej informacji  udziela Pani Magdalena Dąbrowska Pol.203B IIp

 Studenci cudzoziemcy  patrz NFZ ul.Batorego 24 tel.: (12) 298 83 86,
 tel. informacyjny : (12) 94-88  wymagane dokumenty: paszport, aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta