Erasmus - incoming students

Informacji dotyczących Programu Erasmus+ oraz wyjazdów finansowanych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - działanie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni udzielają pracownicy DKiWzZ - Sekcja Programu Erasmus oraz wydziałowi koordynatorzy Programu (http://www.erasmus.pk.edu.pl/)

Studenci ERASMUS + oraz umów bilateralnych przyjeżdżających w roku akademickim 2016/2017 na Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej zobowiązani są o skontaktowanie się z mgr inż. Iwona Gołdasz pok. 203 II piętro WIEiK igoldasz@pk.edu.pl, piątek od 8:00- do 12:00 w celu rejestracji, odebrania legitymacji studenckiej i zarejestrowania się na studia I st.

W celu zmiany przedmiotów/kursów należy się kontaktować z koordynatorem WIEiK mgr inż. Natalia Pragłowska-Ryłko Natalia Wydział E-1 tel. 30-41 npraglowska-rylko@pk.edu.pl.Information concerning the Erasmus Programme + and trips financed under the Scholarship and Training Fund - Mobility Projects University provide for employees Section Erasmus and coordinators' department WIEiK (http://www.erasmus.pk.edu.pl/)

All incoming students, from Erasmus + and from bilateral agreements who are chosen study at Faculty of Electrical and Computer Engineering in the academic year 2016/2017 are obligated to contact the Dean office, M.Sc. Iwona Goldasz (igoldasz@pk.edu.pl) room 203 , II floor WIEiK, Friday 8: 00-12: 00 to register for the particular study and to receive ID.

To change the subjects, type of courses ect. please contact to the coordinator WIEiK M.Sc. Eng. Natalia Pragłowska-Rylko Natalia E-1 tel. 30-41 npraglowska-rylko@pk.edu.pl.