40 lat kierunku studiów Elektrotechnika na Politechnice Krakowskiej (rys historyczny)

40 LAT KIERUNKU STUDIÓW – „ELEKTROTECHNIKA” NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ
RYS HISTORYCZNY


      W roku 1945 na ówczesnym Wydziale Komunikacji została utworzona Katedra Elektrotechniki Ogólnej. Jej pierwszym kierownikiem i głównym organizatorem był zastępca profesora, inż. Marian Porębski. Funkcję tę sprawował on do roku 1947, a w latach 1948-50 stanowisko kierownika Katedry nie było obsadzone z powodu braku odpowiedniego kandydata.
      W roku akademickim 1950/1951 kierownikiem Katedry Elektrotechniki został zastępca profesora mgr. inż. Tadeusz Czayka, który jako absolwent i były pracownik Politechniki Lwowskiej zdawał sobie sprawę, że wykształcenie prawdziwego inżyniera jest niemożliwe bez odpowiedniej bazy laboratoryjnej, a takiej bazy nie było wówczas na żadnym z Wydziałów Politechnicznych. Podjął on więc intensywną działalność w celu zdobycia odpowiednich przyrządów i urządzeń, a także kierował pracami adaptacyjnymi pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 24 przeznaczonych do celów laboratoryjnych tak, że w roku 1951 zostało uruchomione laboratorium przy Katedrze Elektrotechniki Ogólnej.
      W wyniku przeprowadzonych zmian organizacyjnych w roku akademickim 1972/73 Katedra została przekształcona w Zakład Elektrotechniki Przemysłowej, a z dniem 1 X 1974 r., decyzją Ministerstwa Oświaty, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został powołany na Politechnice Krakowskiej Instytut Elektrotechniki i Elektroniki (IEE) w strukturze Wydziału Mechanicznego.
      W roku akademickim 1975/76 decyzją Ministerstwa Oświaty, Szkolnictwa Wyższego i Technik z dnia 18 IX 1975 r. został utworzony na Politechnice Krakowskiej Wydział Transportu, na który decyzją władz Uczelni został przeniesiony Instytut Elektrotechniki i Elektroniki z Wydziału Mechanicznego. Pierwszym dziekanem tego Wydziału został prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski (z Instytutu Pojazdów Szynowych).
Wtedy też na Wydziale Transportu ogłoszono rekrutację studentów na specjalności:
- Trakcja elektryczna (na kierunku elektrotechnika) oraz
- Sterowanie ruchem (na bazie elektroniki i telekomunikacji).
W pierwszych latach działania „Kierunku Elektrotechnika”, kandydaci zdający egzamin wstępny na ten kierunek byli najlepszymi kandydatami z całej Politechniki.
      Pierwszy egzamin dyplomowy na specjalności Trakcja Elektryczna miał miejsce 26 III 1980 r., a w tymże roku dyplomy magistra inżyniera otrzymało łącznie 18 osób.
     W 1988 r. Wydział Transportu został przekształcony w Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej, a pierwszym jego dziekanem został prof. dr hab. inż. Andrzej Pizoń.
     W kadencji 1990-1993 dziekanem wybrano doc. dr hab. inż. Stanisława Szpilkę, który niestety zmarł nagle w sierpniu 1991 r.
Następstwem zmian kadrowych, jakie zaszły w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki, było przekształcenie z dniem 1 X 1991 r. Wydziału Inżynierii Transportowej i Elektrycznej w Wydział Inżynierii Elektrycznej. Pierwszym dziekanem tego Wydziału został prof. dr hab. inż. Andrzej Pizoń. W roku 1997 decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej nazwa Wydziału Inżynierii Elektrycznej została zmieniona na „Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej” i taka nazwa jest obowiązująca do chwili obecnej. W 1999 r. Wydział uzyskał prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, a pierwsza promocja doktorska miała miejsce 10 maja 2000 r.
     W roku 1977 Instytut Elektrotechniki i Elektroniki zorganizował pierwszą konferencję naukową jako seminarium: "Problemy Trakcji Elektrycznej, Telekomunikacji i Sterowania Ruchem w Mieście i Regionie Krakowskim". Autorami referatów byli wówczas pracownicy IEE, jak również pracownicy Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (PDOKP) w Krakowie oraz Telekomunikacji Polskiej. Pozostałymi uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi i praktycy z różnych ośrodków w Polsce, m.in. z Warszawy, Krakowa, Radomia i innych. W czasie tej konferencji uznano za celowe dalsze organizowanie takich ogólnopolskich spotkań o charakterze naukowo-technicznym, w cyklu co dwa lub trzy lata i przyjęto ich nazwę "SEMTRAK" (od seminarium trakcji elektrycznej).
Konferencje SEMTRAK mają już obecnie ustaloną tradycję i renomę, a przy ich organizowaniu Wydział współpracował m.in. ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP), Południową Dyrekcją Okręgową Kolei Państwowych (PDOKP) w Krakowie, z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie oraz z innymi instytucjami. Od kilkunastu lat w tych konferencjach biorą też udział pracownicy naukowi z zagranicy, m.in. z Węgier, Słowacji i Niemiec. W roku 2014 była zorganizowana już XVI Konferencja z cyklu SEMTRAK.
Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) nr 75 powstało w roku 1975 przy Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki na ówczesnym Wydziale Transportu Politechniki Krakowskiej. Data jego powstania zbiega się z datą rozpoczęcia kształcenia na Politechnice Krakowskiej magistrów inżynierów elektryków o specjalności trakcja elektryczna.
Od tego czasu Wydział Transportu przeszedł wiele zmian i restrukturyzacji tak, że obecnie jest to już inny Wydział, który aktualnie nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pomimo tych zmian Koło SEP istnieje nieprzerwanie od roku 1975. Koło zrzesza członków zarówno spośród pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jak i z innych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Politechniki. Główna działalność Koła jest skupiona na inspirowaniu działań w celu współpracy naukowo-technicznej z przemysłem, współorganizowaniu konferencji i seminariów naukowych, także na informowaniu o działalności Krakowskiego Oddziału SEP, jak również na organizowaniu konkursów na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Prowadzona jest tez działalność w celu zyskiwania różnego rodzaju uprawnień SEP przez członków Koła.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, z inicjatywy Zarządu Koła, powstało na Politechnice Krakowskiej oddzielne Studenckie Koło SEP (nr 33), z którym skupiające pracowników Wydziału Koło nr 75 stale współpracuje.

Zbigniew Porada