Audytorzy Wydziałowi

Organizacja i nadzór nad sesjami egzaminacyjnymi – Prodziekan ds. kształcenia: dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk, prof. PK

Audytor ds. kontroli weryfikacji stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się – dr inż. Zbigniew Szular

Audytor ds. nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych w E-1 – dr inż. Dariusz Smugała

Audytor ds. nadzoru nad jakością prac i egzaminów dyplomowych w E-2 – dr inż. Łukasz Ścisło

Audytor ds. kontroli archiwizacji dokumentacji stopnia osiągnięcia efektów uczenia się – dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK

Audytor ds. kontroli i modyfikacji liczby punktów ECTS – dr inż. Grzegorz Pędrak