Informacja dotycząca zasad przepisywania ocen


Uprzejmie informuję, że Student powtarzający semestr może ubiegać się o przepisanie otrzymanej pozytywnej oceny z przedmiotu. W związku z tym Student zobowiązany będzie do napisania podania o przepisanie oceny, które zaopiniuje Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot. Formalnym potwierdzeniem zaliczenia przedmiotu jest wprowadzenie przez uprawnionego Nauczyciela Akademickiego oceny do protokołu dokonywane poprzez zamieszczenie i zatwierdzenie oceny w systemie elektronicznym. Nauczyciel nie ma możliwości wprowadzenia do protokołu przepisywanej oceny z datą faktycznego uzyskania zaliczenia przedmiotu (wynika to z konfiguracji dat w protokołach elektronicznych zależnych od organizacji sesji egzaminacyjnej), datę faktycznego uzyskania zaliczenia przedmiotu może natomiast wprowadzić do systemu HMS Pracownik dziekanatu. W związku z tym po pozytywnym zaopiniowaniu podania o przepisanie oceny przez Nauczyciela prowadzącego przedmiot, Student zobligowany będzie do dostarczenia podania do dziekanatu w celu wprowadzenia tej oceny do karty okresowyck osiągnięć studenta w systemie HMS. W zakładce „Formularze do pobrania” załączony został wzór podania o przepisanie oceny.