Kryteria przyjęć na studia I stopnia

Zasady przyjęć dla kandydatów na studia I stopnia:

WSKAŹNIK REKRUTACYJNY DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA *

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki albo innego przedmiotu obowiązkowego wskazanegow tabeli zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku zgodnie z wzorem W2=2R.

oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kierunek Elektrotechnika i automatyka i Informatyka w Inżynierii Komputerowej – matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka.

Informator dla kandydatów na studia I stopnia w roku 2022/2023: [zobacz].

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/elektrotechnika/ – Elektrotechnika i automatyka I stopnia

https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/informatyka-w-inzynierii-komputerowej/ – Informatyka w Inżynierii Komputerowej