Podwójne dyplomowanie

DLA STUDENTÓW którzy ukończyli 1 semestr studiów II stopnia

Uniwersytet w Cranfield (Cranfield University www.cranfield.ac.uk) to jedna z czołowych uczelni badawczych w Wielkiej Brytanii. Nietypową cechą tego uniwersytetu jest kształcenie wyłacznie na dwusemestralnych studiach magisterskich i doktoranckich.

Uniwersytet ten jest uczelnia partnerską oraz obie uczelnie PK WiEiK oraz UC zgodziły się na wydawanie podwójnych dyplomów. Wydział oferuje dla naszych studentów ukonczenie studiów magisterskich na Uniwersytecie w Cranfield i Politechnice Krakowskiej, zdobywając ostatecznie dyplomy ukończenia studiów magisterskich na obu uczelniach i tym samym znacznie podnoszą swoaj atrakcyjnosc na rynku pracy.

Wyjazdy studentów na te bardzo intensywne studia odbywają sie po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia. Finansowanie pobytów nastepuje w ramach programu Erasmus, co zwalnia z konieczności opłacania czesnego w Wlk. Brytanii. Studenci rekrutowani są z ma wydziału IEiK Politechniki Krakowskiej, a praca dyplomowa pisana jest pod wspólną opieką promotorów z Krakowa i Cranfield.

Studenci spełniajacy warunki uczestnictwa w programie powinni zostać zakwalifikowani na wyjazd przez Wydział IEiK najdalej do połowy marca br, a informacje o wynikach kwalifikacji wraz ze stosownymi protokołami i danymi kontaktowymi studentów, powinny zostać niezwłocznie przekazane do Biura Wspołpracy z zagranicą koordynujacego wyjazdy i program Erasmus.

Więcej informacji merytorycznych udzialają: dr inż. A Szromba oraz prof. dr hab. inż. T.Sobczyk.
Adminstracja i kontakt mgr inż. Iwona Gołdasz

Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Zalecany tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego:
– egzamin odbywa się w Cranfield
– ze strony PK. w egzaminie bierze udział promotor pracy magisterskiej
– praca dyplomowa jest recenzowana przez polskiego promotora i wyznaczonego przez wydział polskiego recenzenta
– Dyplomant z odpowiednim wyprzedzeniem dostarcza właściwemu prodziekanowi wykaz przedmiotów zaliczonych podczas pobytu w Cranfield
– Prodziekan przelicza uzyskane oceny wg skali stosowanej w Polsce i wpisuje do indeksu dyplomanta.
– Dziekan wydziału powołuje skład komisji egzaminu dyplomowego: promotora oraz dwóch przedstawicieli Uniwersytetu w Cranfield, w tym opiekuna pracy magisterskiej ze strony angielskiej; drugiego członka komisji proponuje polski promotor pracy, uzgadniając wczesniej udział w egzaminie z kandydatem

Polski egzamin dyplomowy przebiega wg procedury ustalonej w Regulaminie Studiów Politechniki Krakowskiej i obejmuje:
– referowanie pracy przez dyplomanta (ok. 10 minut)
– pytania do pracy dyplomowej ze strony członków komisji
– trzy pytania z przebiegu studiów zadawane przez członków komisji.

Pytania oceniane się w skali 2-5 stosowanej w Polsce ocena koncowa wylicza sie wg algorytmu stosowanego w Politechnice Krakowskiej przebieg egzaminu dyplomowego protokolowany jest w odpowiednim formularzu

Tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych polegający na dwóch osobnych egzaminach przeprowadzanych w Anglii i w Polsce może być równiez stosowany, ale nie jest zalecany.

Zakres kierunków i specjalności podwójnego dyplomowania:

Advanced Mechanical Engineering MSc
Biofuels Process Engineering MSc
Carbon Capture and Storage MSc
Energy Systems and Thermal Processes MSc
Flow Assurance for Oil and Gas Production MSc
Process Systems Engineering MSc
Renewable Energy Engineering MSc
Rotating Machinery, Engineering and Management MSc