Pomoc materialna i ubezpieczenia zdrowotne

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2021/22 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009

Proszę zwrócić uwagę na nowy Regulamin pomocy materialnej, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 90 Rektora PK z dnia 5 lipca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.

TERMINY: Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

Student może złożyć wniosek drogą elektroniczną (scan) ale do 4 października obowiązkowo należy dostarczyć do dziekanatu oryginał wniosku, podpisany (wymóg formalny), w formie papierowej.

Wniosek przesłany za pomocą maila jest tylko informacją, że student ma zamiar ubiegania się o świadczenia.

Ponadto student zawsze może złożyć wniosek podpisany elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami za pomocą skrzynki ePUAP PK. 

Wnioski o stypendium można również składać do opisanych skrzynek-pudeł przy portierni WIEiK.

Dodatkowe Informacje odnośnie stypendium socjalnego

RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Pomoc materialna z Budżetu Państwa

prowadzi Dział Spraw Socjalnych Studentów WIEK Budynek WIEK ul.Warszawska 24, II piętro,  pok. 203

1. Stypendium socjalne,
2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
5. Zapomoga losowa.

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 z 2006 r. poz. 992 z późn. zm.)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
na rok akademicki 2017/18

Dokumenty powyższe dostępne są na stronie Rektoratu lub www.pk.edu.pl -> Studia I-II stopnia-> Pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie nr 43 z 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych

Zarządzenie nr 40 Rektora Politechniki Krakowskie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej

Zasady podziału środków finansowych, tworzących budżet PK, uchwala Senat na wniosek Rektora PK
http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=6&dok=19#nr42

Dodatkowe Akty Prawne obowiązujące na Politechnice Krakowskiej

STRONA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO PK informacje dotyczące składu, aktualności samorządu studenckiego itp.

Więcej informacji  na stronie Samorządu  http://samorzad.pk.edu.pl/index.php/akademiki/osiedle-studenckie/administracja
ZARZĄDZENIE NR 57 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r.znak R.0201-66/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiejw sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej: http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=190&lang=pl.


1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

3. Zarządzenie nr 57 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak R.0201-66/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej

4. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Uczelniana Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 1 października 2012 r. znak R.0201-48/12

MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM

O miejsce  w ramach limitu dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się studenci, obywatele polscy oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich,  stosuje się zasady dochodowej listy wniosków. Miejsce przyznaje się  od najniższego dochodu do wyczerpania limitu

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2017 r.znak R.0201-49/17 w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 czerwca 2016 r.znak R.0201-29/16 w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej

ZARZĄDZENIE NR 15 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r. znak R.0201-58/12

Inne formy pomocy materialnej

Informacje dla osób niepełnosprawnych       

Na Politechnice Krakowskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Krakowskiej

Podstawowym celem działalności Biura jest stworzenie niepełnosprawnym studentom PK warunków do nauki na prawach równych z innymi. Dodatkowo działa Pełnomocnik Rektora ds.Osób Niepełnosprawnych  oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych PK

Więcej informacji  na stronie http://www.zsn.pk.edu.pl/

 Ubezpieczenie ZDROWOTNE

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia , nie posiadający żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (praca, gospodarstwo rolne i inne) zgłaszając się do Działu Spraw Bytowych Studentów składają:

Pozostałe formalności , oraz opłaty składek dokonuje Uczelnia.

Więcej informacji  udziela Pani Magdalena Dąbrowska pok.203c II piętro

 Studenci cudzoziemcy  patrz NFZ ul.Batorego 24 tel.: (12) 298 83 86,
 tel. informacyjny : (12) 94-88  wymagane dokumenty: paszport, aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta