Przewody doktorskie

Doktorant / streszczeniePromotorRecenzja 1Recenzja 2
mgr inż. Marek Dudzikprof. dr hab.inż. Adam Jagiełłoprof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyńskidr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, prof. PK
mgr inż. Alejandro Fernandez Gomezdr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PKdr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRzdr hab. inż. Tomasz Węgiel
mgr inż. Tomasz Sieńkoprof. dr hab.inż. Tadeusz Sobczykprof. dr hab. inż. Tadeusz Glinkadr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK
mgr inż. Marek Siejaprof. dr hab.inż. Edward Layerdr hab.inż. Andrzej Bień, prof.AGHdr hab.inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. José Gregorio Ferreira De Sádr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PKdr hab. inż. Robert Sałatdr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
mgr inż. Bartosz Rozegnałdr hab. inż. Mazgaj Witold, prof. PKdr hab. inż. Wojciech Jarzynadr hab. inż. Robert Stala
mgr inż. Marcin Tomczykdr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PKdr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PKprof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
mgr inż. Arkadiusz Dudadr hab.inż. Piotr Drozdowski, prof.PKdr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRzprof. dr hab. inż. Czesław T. Kowalski
mgr inż. Konrad Hawronprof. dr hab.inż. Maciej Siwczyńskidr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof.UZdr hab.inż. Ryszard Porada
mgr inż. Tomasz Makowskiprof. dr hab.inż. Krzysztof Kluszczyńskidr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)prof. dr hab.inż. Józef Lisowski (Uniwersytet Morski – Gdynia)
mgr inż. Natalia Radwan – Pragłowskadr hab.inż.Tomasz Węgiel, prof. PKdr hab.inż. Damian Mazur, prof.PRz (Politechnika Rzeszowska)dr hab.inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚw (Politechnika Świętokrzyska)

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego

 1. Wniosek do Rady Wydziału jednostki organizacyjnej przez Dziekana Wydziału o wszczęcie
  przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji (celu, planu, metodyki
  i oczekiwanych rezultatów) przyszłej rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy,
  dziedziny i dyscypliny naukowej w zakresie, której ma być wszczęty przewód
  doktorski oraz dyscypliny dodatkowej.
 2. Propozycja osoby pełniącej funkcję promotora, a w uzasadnionych przypadkach można
  podać nazwisko drugiego promotora (praca interdyscyplinarna), kopromotora (dysertacja
  pisana w ramach współpracy międzynarodowej) lub promotora pomocniczego.
 3. Oryginał lub kopię dyplomu magisterskiego poświadczoną przez jednostkę organizacyjną
  przeprowadzającą przewód doktorski.
 4. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie
  naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) z dokumentacją ich prezentacji oraz
  informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 5. Życiorys.
 6. Kwestionariusz osobowy.
 7. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj.
  przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora. Jeżeli w
  innej jednostce organizacyjnej miał on wszczęty przewód doktorski powinien złożyć
  informację o jego przebiegu Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie
  zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza PK.

  Opcjonalnie:
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu
  doktorskiego z języka nowożytnego) według zał. 1 Dz. U.: z 30.09.2016 r., poz.1586.
 10. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż
  polski.