Przyjęcia na studia na WIEiK w ramach potwierdzenia efektów uczenia

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 13 oraz art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu. Informacje dotyczące tego trybu postępowania rekrutacyjnego zamieszczone są w Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 29 maja 2019 r. nr 47/d/05/2019

Załączniki do Uchwały:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6