Pomoc materialna

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej.

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w Regulaminie pomocy materialnej (Zarządzenie nr 58 Rektora PK z dnia 21 sierpnia 2017 r.) wynikające ze zmiany od 1.08.br przepisów wyższego rzędu (Ustawa o świadczeniach rodzinnych) wprowadza się następujące zmiany:

Zaświadczenie wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego wymagane dla wszystkich dorosłych członków rodziny (poniżej wzór nr 11 do niniejszego Regulaminu)
Stypendium naukowe: Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe) w Regulaminie