Pomoc materialna

Informacje na temat pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 dostępne są na stronach Politechniki Krakowskiej.

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w Regulaminie pomocy materialnej (Zarządzenie nr 46 Rektora PK z dnia 17 lipca 2018 r.) wynikające ze zmiany od 1.08.br przepisów wyższego rzędu (Ustawa o świadczeniach rodzinnych) wprowadza się następujące zmiany:

Zaświadczenie wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego wymagane dla wszystkich dorosłych członków rodziny (poniżej wzór nr 11 do niniejszego Regulaminu)
Stypendium naukowe: Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe) w Regulaminie