Podwójne dyplomowanie

DLA STUDENTÓW którzy ukończyli 1 semestr studiów II stopnia

Uniwersytet w Cranfield (Cranfield University www.cranfield.ac.uk) to jedna z czołowych uczelni badawczych w Wielkiej Brytanii. Nietypową cechą tego uniwersytetu jest kształcenie wyłacznie na dwusemestralnych studiach magisterskich i doktoranckich.

Uniwersytet ten jest uczelnia partnerską oraz obie uczelnie PK WiEiK oraz UC zgodziły się na wydawanie podwójnych dyplomów. Wydział oferuje dla naszych studentów ukonczenie studiów magisterskich na Uniwersytecie w Cranfield i Politechnice Krakowskiej, zdobywając ostatecznie dyplomy ukończenia studiów magisterskich na obu uczelniach i tym samym znacznie podnoszą swoaj atrakcyjnosc na rynku pracy.

Wyjazdy studentów na te bardzo intensywne studia odbywają sie po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia. Finansowanie pobytów nastepuje w ramach programu Erasmus, co zwalnia z konieczności opłacania czesnego w Wlk. Brytanii. Studenci rekrutowani są z ma wydziału IEiK Politechniki Krakowskiej, a praca dyplomowa pisana jest pod wspólną opieką promotorów z Krakowa i Cranfield.

Studenci spełniajacy warunki uczestnictwa w programie powinni zostać zakwalifikowani na wyjazd przez Wydział IEiK najdalej do połowy marca br, a informacje o wynikach kwalifikacji wraz ze stosownymi protokołami i danymi kontaktowymi studentów, powinny zostać niezwłocznie przekazane do Biura Wspołpracy z zagranicą koordynujacego wyjazdy i program Erasmus.

Więcej informacji merytorycznych udzialają: dr inż. A Szromba oraz prof. dr hab. inż. T.Sobczyk.
Adminstracja i kontakt mgr inż. Iwona Gołdasz

Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Zalecany tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego:
– egzamin odbywa się w Cranfield
– ze strony PK. w egzaminie bierze udział promotor pracy magisterskiej
– praca dyplomowa jest recenzowana przez polskiego promotora i wyznaczonego przez wydział polskiego recenzenta
– Dyplomant z odpowiednim wyprzedzeniem dostarcza właściwemu prodziekanowi wykaz przedmiotów zaliczonych podczas pobytu w Cranfield
– Prodziekan przelicza uzyskane oceny wg skali stosowanej w Polsce i wpisuje do indeksu dyplomanta.
– Dziekan wydziału powołuje skład komisji egzaminu dyplomowego: promotora oraz dwóch przedstawicieli Uniwersytetu w Cranfield, w tym opiekuna pracy magisterskiej ze strony angielskiej; drugiego członka komisji proponuje polski promotor pracy, uzgadniając wczesniej udział w egzaminie z kandydatem

Polski egzamin dyplomowy przebiega wg procedury ustalonej w Regulaminie Studiów Politechniki Krakowskiej i obejmuje:
– referowanie pracy przez dyplomanta (ok. 10 minut)
– pytania do pracy dyplomowej ze strony członków komisji
– trzy pytania z przebiegu studiów zadawane przez członków komisji.

Pytania oceniane się w skali 2-5 stosowanej w Polsce ocena koncowa wylicza sie wg algorytmu stosowanego w Politechnice Krakowskiej przebieg egzaminu dyplomowego protokolowany jest w odpowiednim formularzu

Tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych polegający na dwóch osobnych egzaminach przeprowadzanych w Anglii i w Polsce może być równiez stosowany, ale nie jest zalecany.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top