Sprawy Socjalne

Ze względu na obostrzenie wynikające z trwania pandemii COVID-19 dokumenty ds. socjalnych w roku akademickim 2020/21 należny składać w następujący sposób:

Stypendium socjalne

STUDENT WYSYŁA POCZTĄ KOMPLET DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH NA ADRES DZIEKANATU tj. WIEiK ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków Z ADNOTACJĄ:"STYPENDIUM SOCJALNE NA 2020/21" DO DNIA 4.10.

DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W WERSJI PAPIEROWEJ.

W KOPERCIE ZAKLEJONEJ A4 LUB W SZCZELNEJ TECZCE NALEŻY UMIEŚCIĆ KOMPLET DOKUMENTÓW DS. SOCJALNYCH I WRZUCIĆ DO SKRZYNKI (DS. STYPENDIUM) UMIESZCZONEJ PRZED WEJŚCIEM NA WYDZIAŁ (BUDYNEK WIEK UL. WARSZAWSKA 24 „PRZY PORTIERNI WIEiK’’) .

Przypominany:

Link do wymaganych dokumentów  wraz z Regulaminem świadczeń:  
https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2327&catid=47&lang=pl&Itemid=1009

WYMAGANE DOKUMENTY do stypendium socjalnego:

Wzór 1 - uzupełnia student zaznaczając adekwatnie : dodatek do kwatery (do-kw) (wraz z Wzorem 8 ),  do domu studenckiego (do-ds) lub tzw. inny dodatek (do-in).  

Wzory nr  9, 10, 14 - dla wszystkich dorosłych członków rodziny ( uzupełnione na podstawie deklaracji PIT za 2019) lub Wzór 15 jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarcza (na podstawie PIT za 2019) .

Wzory 11 , 12, 13 na podstawie danych podatkowych z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, następnie  Wzór 16  dla rodzeństwa (tylko).

W/w Wzory (wszystkie) składamy dla wszystkich dorosłych członków rodziny, jeśli ktoś czegoś nie posiada należy dany wzór wydrukować i wpisać odpowiednio ”O” lub „nie dotyczy” .

Wzór nr 18 do Ośrodka Pomocy Społecznej z którego otrzymuje zaświadczanie potwierdzające sytuacje rodzinną.

STYPENDIUM Rektora dla najlepszych studentów (NAUKOWE) i STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STUDENT WYSYŁA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ SCANY KOMPLETU DOKUMENTÓW W PDF PRZEZ E-HMS LUB NA E-MAIL PRACOWNIKA WIEiK (igoldasz@pk.edu.pl ) -  WÓWCZAS SCANY WERSJE PAPIEROWĄ NALEŻY DONIEŚĆ PO USTANIU PANDEMII

Dopuszcza się złożenie kompletu dokumentów ds. naukowych i ds. niepełnosprawnych w wersji papierowej w kopercie zaklejonej A4 lub w szczelnej teczce, tzw. koszulce należy umieścić komplet dokumentów i wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem na wydział (Budynek WIEiK ul.Warszawska 24 „przy portierni WIEiK’’) do dnia 4.10.

WYMAGANE DOKUMENTY  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

- Wzór nr 4 – studenci I i II stopnia oraz do wzór nr 5 (doktoranci) . Dla studentów 1 roku (finalistów, olimpijczyków) wzór nr 17.

WYMAGANE DOKUMENTY Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

- Wzór nr 3 oraz orzeczenia o niepełnosprawności (ksero).

WSZELKIE UWAGI BĘDĄ ROZPATRYWANIE INDYWIDUALNIE  DROGĄ E-MAIL OWĄ A W RAZIE KWESTII SPORNYCH BĘDĄ USTALANE  INDYWIDUALNE SPOTKANIA ZE STUDENTEM.

Osoba do kontaktu mgr inż. Iwona Gołdasz (e-mail: igoldasz@pk.edu.pl)

WAŻNE!!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu Świadczenia dla studentów Politechniki Krakowskiej,  podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy (ZA 2019 ) ustalono na kwotę  w wysokości 1000 PLN w rok.akademickim 2020/21 r..

 Wszystkie świadczenia przysługują  studentom i doktoratom, jednak nie dłużnej niż przez okres 6 lat. Do tego okresu wlicza się okres studiowania przed dniem 1 października 2019 r.

Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalne zobowiązany jest do złożenia świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej  swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2018 nie przekroczył kwoty 528 zł na członka rodziny.

Wypłata stypendium następuje dnia 15 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, ze stypendia za październik i listopad wypłacane są do końca listopada, a za marzec i kwiecień do końca  kwietnia (bez naliczania odsetek).