Sprawy Socjalne

Informacje dotyczące spraw socjalnych w roku akademickim 2018/19 dla studentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (studia stacjonarne i niestacjonarne)

WAŻNE - stypendia socjalne na rok ak. 2018/19

Informacje dotyczą studentów, którzy ubiegają się o stypendia: rektora, socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym (letnim). Do dnia 4 października należy złożyć w Dziekanacie ds. Socjalnych kompletny wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy w roku ak. 2018/19. Dla studentów zaczynających studia od semestru letniego do końca lutego 2019 r.
Wyjątek stanowią: Osoby przyjęte na I rok studiów składają we właściwych dziekanatach odpowiedni wniosek o przyznanie pomocy materialnej wraz z obowiązującymi załącznikami. Wniosek składa się po ogłoszeniu list przyjętych na studia, nie później niż do 4 października w semestrze zimowym i do ostatniego dnia lutego w semestrze letnim.
Osoby przyjęte na I rok studiów drugiego stopnia od semestru letniego, które są absolwentami PK studiów pierwszego stopnia, kontynuujący naukę na tym samym wydziale w roku akademickim ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, nie dołączają do wniosku obowiązujących załączników, jeżeli obowiązujące załączniki są w posiadaniu wydziału, z wyłączeniem wzoru nr 1.

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie jak poniżej.
Wymagane dokumenty do dostarczenia


Wymagane druki:

Stypendium socjalne –
Wzór 4 lub Wzór 4a (letni) oraz Wzór nr 1 - wypełnia student. Do tego Wzory nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dla wszystkich dorosłych członków rodziny oraz Wzór nr 17 dla rodzeństwa. Na wzorze nr 4 /4a należy zaznaczyć stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim (do-ds) lub w obiekcie innym niż dom studencki (do-kw) wraz z uzupełnionym wzorem (wzór nr 5), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie (nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - Wymagane dostarczenie wzoru nr 6 oraz orzeczenia o niepełnosprawności wraz z Wzorem nr 1 w wydruku dwustronnym A4.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów - Wymagane dostarczenie wzoru nr 8 lub 8a – studenci I stopnia lub 9 lub 9a (fakultatywnie) studenci II stopnia oraz do tego wzór nr 1 w wydruku dwustronnym A4.
UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe punkty do stypendium naukowego w Regulaminie.

Zapomogi - Wzór nr 7 oraz wzór nr 1 oraz dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym.
Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów. Zapomoga może być przyznana studentowi, jeżeli zdarzenie losowe nastąpiło w trakcie studiowania na Politechnice Krakowskiej, a od daty wystąpienia zdarzenia losowego nie minęło więcej niż 6 miesięcy.

Przypominany: Tekst regulaminu wraz z wzorami załączników dotyczących pomocy materialnej znajduje się na stronach Politechniki Krakowskiej. Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta za rok podatkowy uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustalono na kwotę 950,20 zł.

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 ustawy. (Zarządzenie nr 57 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak R.0201-66/17). Stypendia, o których mowa j.w przyznawane są w PK:
1) na rok akademicki – studentom, którzy rozpoczęli studia w semestrze zimowym (maksymalnie na 9 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr maksymalnie na 5 miesięcy),
2) na semestr – studentom, którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim (maksymalnie na 4 miesiące w semestrze letnim, maksymalnie na 5 miesięcy w semestrze zimowym).

Wypłata stypendium następuje do 15 każdego miesiąca z wyjątkiem, iż stypendium za październik jest wypłacane w listopadzie za październik i listopad.

Studenci, którzy otrzymują pomoc materialną proszeni są o odbiór decyzji po pierwszej wpłacie na indywidualne konta studenckie.
Dotyczy to również studentów, którzy złożyli wniosek, a stypendium nie otrzymali.
Decyzje można odbierać w Dziekanacie w pok. 203, II piętro. od 8:00 - 12:00 oprócz piątku..