Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy od dnia 01.06.2020 odbywa się w formie zdalnej


Procedura składania dokumentów, obron i odbioru dyplomów w trybie pracy zdalnej, w oparciu o Zarządzenie Rektora PK nr 53 z dnia 19.05.2020 obowiązuje od 19.05.2020.

Sprawy Dyplomantów i Absolwentów prowadzi:
mgr Anna Lipczyńska-Pawlik pokój 204,
e-mail: alp@pk.edu.pl, tel: 12 628 26 49
Osobisty kontakt z Dziekanatem dla Dyplomantów i Absolwentów możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową.

Uwaga: od 01.09.2015 istnieje obowiązek sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym (system e-hms zakładka plagiat.pl). Złożona może zostać jedynie ta praca, która została pozytywnie zweryfikowana przez ASAP.


Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy:

Złożyć drogą mailową w Dziekanacie dla właściwego kierunku studiów, prośbę o przesłanie skanu strony tytułowej pracy. Skan, otrzymany przez system Wirtualnego Dziekanatu, wydrukować w 2 egzemplarzach, a następnie zamieścić je na początku opracowania.

W razie zmiany tematu pracy - przedłożyć przez system e-HMS, wypełniony i podpisany skan formularza: [pobierz]

Student zobowiązany jest przekazać przez system eHMS, do Dziekanatu dla Dyplomantów i Absolwentów (P. Anna Liczyńska-Pawlik), skany niżej wskazanych dokumentów:

1. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (uzupełnione i podpisane) -  [pobierz];
2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, wraz z wydrukiem pierwszej strony raportu podobieństwa (wydruk z e-HMS zakładka plagiat.pl) i potwierdzeniem analizy antyplagiatowej, podpisanym przez wskazane osoby -  [pobierz];   
3. Oświadczenie o zgodności złożonej pracy dyplomowej w formie papierowej z wersją zamieszczoną elektronicznie w ASAP (podpisane) - [pobierz];                
4. Naklejka na teczkę (wydrukowana na papierze samoprzylepnym) - [pobierz]
5. Potwierdzenie wpłaty za wybrany wariant kompletu dyplomów, gdzie absolwent otrzymuje

  • przy wpłacie 60 zł - 1 oryginał dyplomu i 2 odpisy dyplomu w języku polskim, 
  • przy wpłacie 100zł - 1 oryginał dyplomu, 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis dyplomu w języku angielskim;

W tytule przelewu wpisać "opłata za dyplom". 

Przed dokonaniem wpłaty należy przesłać informację mailową na adres: alp@pk.edu.pl , odnośnie wysokości wpłacanej kwoty.   6. Podanie skierowane do Prodziekana danego kierunku o wydanie wybranego kompletu odpisów dyplomu: [pobierz];
7. Cztery aktualne, jednakowe fotografie, bez marginesu i ramki, o jasnym, jednolitym tle i wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm, podpisane imieniem i nazwiskiem;
8. Oświadczenie o akceptacji zdalnej formy egzaminu dyplomowego: [pobierz];
9. Dyplomanci II stopnia: legitymację studencką. 


Następnie należy przesłać je przesyłką rejestrowaną, (poleconą Poczty Polskiej, bądź kurierską), na adres:
Politechnika Krakowska,
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
Dziekanat dla Dyplomantów i Absolwentów pok. 204,
ul. Warszawska 24,
31 155 Kraków


Student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, Student winien zapoznać się z Załącznikiem nr 2 do wskazanego wyżej Zarządzenia JM Rektora PK, opisującym przebieg obrony w trybie zdalnym: [pobierz];


Prosimy, aby Panie i Panowie Promotorzy prac dostarczali do Dziekanatu dla Dyplomantów i Absolwentów, osobiście, lub przez system Wirtualnych Kadr, następujące skany:
1. Podpisane Oświadczenie Promotora, w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - - [pobierz];
2. Zaakceptowany wydruk z systemu JSA.

Po obronie egzaminu dyplomowego należy: 

  1. Sprawdzać informację o możliwości odbioru gotowego dyplomu w systemie Wirtualnego Dziekanatu, na indywidualnym koncie studenta. Ścieżka: Moje dane -> u dołu strony: informacje o toku studiów (rozwinąć).
  2. Wypełnić Kartę odejścia (e-obiegówka), zamieszczoną w systemie eHMS.
  3. Odebrać dyplom w Dziekanacie dla Dyplomantów i Absolwentów, po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową, na adres alp@pk.edu.pl.
Bądź:
• dokonać wpłaty na konto PK (indywidualne studenta, na które były dokonywane wszystkie dotychczasowe płatności) kwotę 18,20 zł, tytułem: „opłata za przesłanie dyplomu”.

Przekazać przez system Wirtualnego Dziekanatu
• wniosek o przesłanie dyplomu przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru [pobierz]
• potwierdzenie odbioru dyplomu i suplementu - [pobierz].

Podanie o wydanie dodatkowych egzemplarzy dokumentów:  [pobierz];

Zaświadczenia o ukończeniu studiów przesyłane są na podstawie zamówienia, przekazanego drogą mailową na adres alp@pk.edu.pl, nie wcześniej, niż w dniu następnym po obronie, przez system Wirtualnego Dziekanatu.Instrukcje ASAP: