Egzamin dyplomowy

Jednostką dyplomującą jest Wydział.
W związku z nieobecnością Pani mgr Aleksandry Kukli, od lipca 2017 do odwołania, sprawy dyplomantów i absolwentów będzie prowadziła Pani mgr Anna Lipczyńska-Pawlik: nr telefonu 12 628 2649, pokój 204, e-mail: alipczynska-pawlik@pk.edu.pl
Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego:
Uwaga: od 01.09.2015 istnieje obowiązek sprawdzania pracy w systemie antyplagiat (system e-hms zakładka plagiat.pl)
Tylko sprawdzona praca może zostać zarejestrowana.

I. W dziekanacie należy pobrać stronę tytułową (u Pani, która prowadzi dany kierunek studiów), aby umieścić w pracy jako pierwszą stronę i oprawić.
II. W Instytucie złożyć:
- pracę dyplomową w 2 egzemplarzach + 2 płyty CD (wklejone na ostatniej stronie) (z wgraną pracą/projektem)  opisane i podpisane przez promotora i studenta,
- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (uzupełnione i podpisane) - [pobierz],
- wyciąg z dowodu osobistego (uzupełniony i podpisany) - [pobierz],
- oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej + wydruk pierwszej strony raportu podobieństwa (wydruk z e-HMS zakładka plagiat.pl)
- oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy do obrony (podpisane przez promotora) z ASAP,
- oświadczenie o zgodności pracy z ASAP (podpisane),
- wydruk z systemu JSA zaakceptowany przez promotora,
- naklejka na teczkę (wydrukowana na papierze klejącym) - [pobierz],
- biała teczka – 1 szt.

Szczegółowe informacja dla dyplomantów i promotorów: [pobierz]

Do zarejestrowania pracy dyplomowej w Instytucie przyjmowany jest wyłącznie komplet dokumentów wypełnionych poprawnie oraz podpisanych! Po otrzymaniu oceny z pracy należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty:
1. Średnia z całego toku studiów - [pobierz]
2. Potwierdzenie wpłaty za dyplom do wyboru :
60 zł – odpis dyplomu w języku polskim (absolwent otrzymuje: 1 oryginał dyplomu i 2 odpisy)
100zł - odpis dyplomu w języku polskim + dodatkowy odpis w języku obcym (absolwent otrzymuje: 1 oryginał dyplomu, 2 odpisy, 1 odpis w języku obcym)
W tytule przelewu wpisać "opłata za dyplom".
Przed dokonaniem wpłaty proszę informację mailową na adres: alp@pk.edu.pl, która kwota będzie wpłacana, w celu dokonania przypisu w systemie.
3. W przypadku wyboru odpisu w języku obcym należy złożyć podanie skierowane do Prodziekana danego kierunku o wydanie odpisu w języku obcym - [pobierz].
4. Zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (jednakowe) podpisane imieniem i nazwiskiem:
   4 zdjęcia – odpis w języku polskim,
   5 zdjęć - z dodatkowym odpisem w języku obcym.
5. Legitymację studencką student zwraca wraz z dokumentami do egzaminu dyplomowego lub w dniu egzaminu dyplomowego (z wyjątkiem studentów pierwszego stopnia).
6. Studenci składają w dziekanacie dokumenty najpóźniej : 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.
7. Karta odejścia - [pobierz] (uzupełniona przez wskazane w niej instytucje składana jest w Dziekanacie w momencie odbioru gotowego dyplomu).
8. Student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Sprawy związane z egzaminem dyplomowym załatwiane są wyłącznie w godzinach przyjęć Dziekanatu!  

 

Instrukcje ASAP: